VISA Monthly

North Saanich Rod and Gun Club

2023-04-09

At North Saanich Rod and Gun Club Range in N. Saanich, B.C.

Name CPCA # PPC Revolver PPC Semi Duty PPC Optical
  Class Score Class Score Class Score Class Score
Stephen Taylor 7486 GM 1473-76x   GM 1464-75x  
Mike Dryburgh 5955 EXP 1292-25x      
Don Senft 8176 MKMN 1213-18x   SS 1403-47x  
Randall Cunningham 8226 MKMN 1147-23x   MKMN 1083-28x  
Peter Gutiw 7599   EXP 1363-47x DM 1459-79x  
Dom Piluso 7662       GM 1465-90x