Abbotsford June 2023

Abbotsford Fish and Game Club

2023-06-04

At Abbotsford Range in Abbotsford, BC

Name CPCA # PPC Revolver PPC Semi Duty PPC Optical
  Class Score Class Score Class Score Class Score
Mark Horsley 7421 GM 1473-76x   GM 1479-90x GM 1479-76x
Russell Sorsdahl 3884 GM 1191-32x      
Robert Stoddart 7065 EXP 1304-23x      
David Fournier 6448 SS 1226-31x     SS 1174-48x
Gordon Tremblay 7479   M 1403-46x GM 1427-50x GM 1439-63x
Ken Fisher 5303   EXP 1411-55x   M 1370-65x